P U L U P U L U
<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3065707473514125594\x26blogName\x3dPULUPULU\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://biraomar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://biraomar.blogspot.com/\x26vt\x3d-8735217121887651722', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
The Bombastik Pulu PuluShy Shy Meow Taking her JPJ test twice~

♥ Nurulkhabira Omar ♥ Bira or Nurul or Khabira or Mok for short ♥ Kluangrians ♥ Finish my Diploma ♥ soon gonna be 21 y/o soon soon :) ♥

Facebook | Twitter | BlogspotTwitter:
Wishlist:

GRADUATE
KAWEN
TO BE LOVED
HAPPY FAMILY
LG LOLLIPOP/HP BANYAK GAME
JAPAN
LESEN KERETA


Zon Mengumpat:

Silalah berbahasa secomel dan semolek yang mungkin. :D
Resepi

Udang Butter Black Paper
Ayam Goreng Lemon
Menarik

Lelaki Idaman Aweks
Sahabat Vs Kekasih *Tips
Pendapat Lelaki Tentang Make Up
Bagaimana Bersahabat?
Cinta Sampai Mati?


Playback:

Bulan Mengambang:


March 2011
May 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
April 2012
May 2012
June 2012
July 2012
August 2012
October 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
April 2013
May 2013
June 2013
July 2013
August 2013
October 2013
November 2013
April 2014Link exchange :


Photobucket


awesome :)


Vivalavida

EYEHAWKIANS WARRIORS#Pray For Gaza
written on Friday, 23 November 2012 @ 03:48 ✈

Assalamualaikum
Salam Ukhuwah! 

Salam kawan-kawan
Dunia dikejutkan lagi dengan serangan bom dari Israel yang telah dihantar ke negara Palestin.
Saudara kita disana sangat memerlukan kita.
Kirimkan doa kepada mereka.
Umat Islam pasti berjaya. Ya Allah andai ini adalah satu dari tanda-tanda Hari Kiamat Mu aku redha dari melihat saudara-saudaraku disana di seksa.
Ya Allah Kau berikanlah mereka lebih kekuatan untuk menghadapi kejahatan Tentera Zionis dari Israel.
Ya Allah bantulah kami untuk membantu mereka.
Sesungguhnya pergi mereka pergi SYAHID. In Shaa Allah. Seperti yang telah Kau janjikan:')
-Amin-
nota dahi: Dunia semakin menakutkan. Manusia menjadi binatang sampai dah tak boleh nak kenal mana manusia mana binatang. -___-

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Fully edited by Bira
Do you know ? Honesty is the best policy in life